JOIN OUR MAILING LIST
For all official information and updates regarding Covid-19 visit the South African Department of Health website at www.SAcoronavirus.co.za or their WhatsApp line on 0600-123456. If you want your own WhatsApp Chatbot visit www.whatskonnekt.com

{{item.currency}} {{pricing}}

{{item.currency}} {{pricing}} {{item.currency}} {{item.normalPrice}}{{item.currency}} {{pricing}} - Out of Stock

Verdere Onderwys en Opleidingsfase (graad 10 tot 12)

Registrasie en toelating tot die VOO-fase

Die volgende belangrike reëlings geld vir die VOO-fase:

Graad 10

Toelatingsvereistes: ? Leerder moet graad 9 geslaag het, met die toelaatbare vakkombinasies vir graad 10.

Vakveranderings: ? Leerder mag slegs twee vakveranderings gedurende graad 10 maak.

Graad 11

Toelatingsvereistes: ? Leerder moet graad 10 na 2007 geslaag het met ? minimum van sewe vakke en die vereiste vakkombinasies (met ? geldige graad 10-rapport as bewys).

Registrasie: Registrasie by Impak moet plaasvind voor 31 Julie.

Vakveranderings: ? Leerder mag slegs twee vakveranderings van graad 10 na graad 11 maak, voor 31 Julie. Die verandering van taal (bv. Afrikaans Huistaal na Afrikaans Eerste Addisionele Taal) geld as ? vakverandering. Die invloed van die KABV moet ook in aanmerking geneem word.

Graad 12

Toelatingsvereistes: ? Leerder moet graad 10 en graad 11 na 2007 geslaag het met ? minimum van sewe vakke en die vereiste vakkombinasies (met ? geldige graad 10- en graad 11-rapport as bewys). Die graad 11-rapport moet voor einde Februarie ingedien word.

Registrasie: Registrasie by Impak moet plaasvind voor einde Februarie.

Vakveranderings: ? Leerder mag net een vakverandering van graad 11 na graad 12 maak, en dan slegs tydens registrasie. Die verandering van taal (bv. Afrikaans Huistaal na Afrikaans Eerste Addisionele Taal) geld as ? vakverandering. Vir enige ekstra vakke moet die kandidaat kan bewys dat die vak in graad 10 en graad 11 suksesvol voltooi is en dat portefeuljewerk voltooi is.

SACAI-registrasie en NSS-eksamen: Die voltooide SACAI-eksamenregistrasievorm (sal aan kandidate per e-pos gestuur word) moet by Impak ingehandig word. Eksamens word in geakkrediteerde eksamensentrums in Suid-Afrika behartig, met moontlike vervoer- en akkommodasiekoste-implikasies vir die kliënt.

Assesserings: Alle assesseringskomponente moet aan Impak gestuur word vir merk.

Vakke

Die VOO-fase vereis sewe vakke, wat saamgestel is uit vier verpligte vakke en drie keusevakke. ? Kandidaat kan vir ? maksimum van nege vakke registreer.

Die leerder neem vier verpligte vakke uit die volgende groepe:

Twee verpligte taalvakke:

Ten minste een Huistaal

? Tweede taalvak, op Huistaal of Eerste Addisionele Taal-vlak.

Een van bogenoemde moet die taal van leer en instruksie insluit (m.a.w. die taal waarin die res van die leerder se vakke geneem word).

Een verpligte Wiskundige vak:

Wiskunde, of

Wiskundige Geletterdheid. 

Een verpligte vak:

Lewensoriëntering

Die leerder neem ? minimum van drie keusevakke uit die volgende lys:

Tale:

French Second Additional Language (slegs in Engels aangebied)

Natuurlike, Wiskundige en Rekenaarwetenskappe:

Lewenswetenskappe

Fisiese Wetenskappe

Landbouwetenskappe

Landboubestuurspraktyke

Rekenaartoepassingstegnologie

Inligtingstegnologie

Menslike en Sosiale Studies:

Geografie

Dramatiese Kunste

Visuele Kunste

Religiestudies

Besigheids-, Handel- en Bestuurstudies:

Rekeningkunde

Besigheidstudies

Ekonomie

Ingenieurswese, Tegnologie en Dienste:

Siviele Tegnologie

Elektriese Tegnologie

Meganiese Tegnologie

Ingenieursgrafika en Ontwerp

Gasvryheidstudies

Toerisme

Die VOO-fase sluit die volgende bykomende nie-eksamenvak vir graad 10 en 11 in:

Bybelonderrig. 

Assesseringskomponente

In die VOO-fase is die leerder verantwoordelik om deur die loop van die jaar leerdoelwitte te bereik, wat bydra tot die leerders se jaarpunt (ook genoem SBA, of school-based assessment). Die jaarpunt word bereken deur ? kombinasie van deurlopende assesseringskomponente (ook genoem portefeuljestukke), soos voorgeskryf in die nasionale KABV, of in Engels Curriculum and Assessment Policy Statement – CAPS). Die assesseringskomponente word volgens verskillende gewigte, soos bepaal deur die KABV, saamgevoeg om die finale jaarpunt te bereken. Die jaarpunt tel 25% van die finale punt.

Die komponente wat bydra tot assessering in die VOO-fase.

Formele assessering in die VOO-fase

Graad

Deurlopende assesserings-komponente
(Maart, Julie en September)

Eindjaarassessering
 

Slaagvereiste

10 en 11

Maart-toetsreeks

Junie-eksamen

September-toetsreeks

Praktiese ondersoeke, navorsingsprojekte, take, mondelinge, praktiese assesseringstake en fisiese oefeninge-take

Eindeksamen
(November)

Huistaal: 40%

Enige ander twee vakke: 40%

Enige ander drie vakke: 30%

12

Maart-toetsreeks

Junie-eksamen

Augustus-toetsreeks

September-toetsreeks

Praktiese ondersoeke, navorsingsprojekte, take, mondelinge, praktiese assesseringstake en fisiese oefeninge-take

NSS-eindeksamen
(Oktober – November)

Huistaal: 40%

Enige ander twee vakke: 40%

Enige ander drie vakke: 30%

? Beskrywing van die praktiese ondersoeke, navorsingsprojekte, take, mondelinge, praktiese assesseringstake en fisiese oefeninge-take in die VOO-fase word getoon in die tabel.

Beskrywing van assesseringskomponente in die VOO-fase

Assesseringskomponent

Beskrywing

Praktiese ondersoek

Die praktiese ondersoek in die verskillende fases soos verduidelik in die opdrag word deur die jaar gedoen. Die fokus is op die prosesvaardighede. Die leerder moet bewyse lewer van die beplanning, waarneming en versameling van inligting.

Die volgende basiese stappe word gevolg:

? Ondersoekvraag wat die navorsingsdoel verduidelik, word gestel.

Versamel die toepaslike data wat nodig is om die praktiese aspek van die taak af te handel.

Maak gevolgtrekkings gebaseer op die teoretiese formulering van die navorsing.

Navorsingsprojek

Die navorsingsprojek is die teoretiese gedeelte van die praktiese ondersoek, waar die teorie ondersoek word om die praktiese gedeelte te demonstreer.

Taak

Take is gerig op die spesifieke vakinhoud wat uit die handleiding verkry word.

Mondeling

Mondelinge word vereis in alle taalvakke. Dit is ? kritiese vereiste vir die jaarpunt, en sonder ? mondelinge-punt sal ? leerder nie ? finale punt in die vak ontvang nie.

PAT (Practical Assessment Task)

? PAT is ? taak wat deur die loop van die jaar in sekere praktiese vakke opgestel word. Behalwe vir ? PAT se bydrae tot die jaarpunt, vorm dit ook deel van die vak se eksterne assessering en dra ? verdere 25% by tot die finale punt van die kandidaat.

PET (Physical Education Task)

? PET is ? fisiese oefening in Lewensoriëntering, met komponente wat fiksheid, spel, sport en genot insluit.

 

 

Back Back to top